100% Fout 200% Goed, altijd verrassend!

Foute Muziek Radio

100% Fout 200% Goed, altijd verrassend!

TREITERSCHIJF

Frank Verkooyen – Angelina

  • TREITERSCHIJF

    Frank Verkooyen - Angelina


TREITERSCHIJF van deze week is voor Frank Verkooyen – Angelina.  Je hoort de TREITERSCHIJF een week lang rond de klok van 03.30, 07.30, 11.30, 15.30, 19.30 en 23.30 uur op FouteMuziekRadio.nl of FouteMuziekRadio.be

24x7 online!

Zaterdag 28 maart presenteert Ferry Eden de Noordzee én Mi Amigo Top 50 van 46 jaar terug

Het wordt kiezen, regelmatig overschakelen óf twee internetstations tegelijk beluisteren wanneer je zaterdag aanstaande een retro Top 50 met Ferry Eden wilt beluisteren. Dat op zich al doet denken aan de gouden radiotijden van weleer, toen de popmuziek qua leeftijd nog fris was en je op de middengolf met geluid vanaf zee nog écht wat kon kiezen.

Voorjaar 1974 lagen ze daar nog, drie mijl uit de Scheveningse kust, de zendschepen Norderney, Mi Amigo en MEBO II. Op een zonnige lentedag kon je ze vanaf het Zwartepad in de Scheveningse duinen met het blote oog zo zien! Via de 538, 259 en 220 meter van de middengolf zonden die schepen de radioprogramma’s van respectievelijk Radio Veronica, Radio Mi Amigo plus Caroline én Radio Noordzee (RNI) uit. Hun dagen waren daar echter geteld omdat er vijf maanden later een Nederlandse wet van kracht zou worden die elke medewerking aan die ongrijpbare zendschepen buiten de territoriale grenzen zou verbieden.

De Nederlandse uitzendingen van RNI bestonden in maart 1974 drie jaar. De actie ‘Radio Noordzee, hou ’m in de lucht’ was ondertussen gestaakt en in de programma’s hoorde je de betreffende jingles niet meer. Het was wel duidelijk dat de actie heilloos was geworden, nu het Nederlandse parlement de anti-zeezenderwet had goedgekeurd. Bovendien zag Guus Jansen, baas van het moederbedrijf Strengholt, niets in een legaal voortbestaan als RTV Noordzee en officiële zendgemachtigde.

De studioprogramma’s van Radio Noordzee werden in het Strengholt pand ‘De Hofstede Oud Bussem’ verzorgd door Ferry Maat, Tony Berk, Leo van der Goot, Marc van Amstel en Ted Bouwens. Aan boord droegen Gerard Smit, Dick de graaf en Erik Post zorg voor zowel de liveprogramma’s als de nieuwsuitzendingen. Hans ten Hooge was half maart 1974 naar de telefonische nieuwsdienst van het ANP vertrokken en als nieuwslezer aan boord ondertussen opgevolgd door Herman de Bruin.

De RNI-programma’s hadden een vlot en geolied karakter met een hoog ‘business as usual’ gehalte. De Radio Noordzee super Top 50 was op zaterdagmiddag tussen 12 en 3 uur het domein van Ferry Maat. Hij had het programma twee jaar eerder ‘geërfd’ van radionestor Joost den Draaijer die uit onvrede was vertrokken. Op die 30e maart 1974 was aflevering 158 van de lijst weer doorspekt met reclames, vooral die van sigarettenmerken. Er waren bij RNI sinds een aantal maanden fraaie sonovoxjingles van Ken Justiss uit Dallas, die in de hitlijst regelmatig voorbij kwamen.

Het zendschip Mi Amigo, waarvandaan 10 jaar eerder de uitzendingen van Radio (Atlanta) Caroline startten, huisvestte sinds begin 1974 ook het Vlaamse Radio Mi Amigo. Sylvain Tack uit Buizingen, bij de taalgrens net onder Brussel, had daar zijn bloeiende Suzy-wafelfabriek en zijn muziekindustrie met bijbehorende geluidsstudio’s. Via het opstapje Radio Atlantis had hij zomer 1973 met eigen reclames en plugplaten zijn entree gemaakt in de zeezenderwereld. Dát najaar had hij met Caroline baas Ronan O’ Rahilly een deal gemaakt waardoor Atlantis plaats ging maken voor Radio Mi Amigo.

Omdat medewerking aan een zeezender in België al eind 1962 werd verboden, opereerde Mi Amigo – net als Radio Atlantis – officieel vanuit Nederland. De bandprogramma’s werden aanvankelijk in het Caroline House in Den Haag opgenomen en Andy Archer was er programmaleider. In Buizingen wist men hoegenaamd niets van Mi Amigo, maar studio technicus Eddy Govert had er in het geheim wel de Mi Amigo-jingles opgenomen. Ook werden tal van artiesten uit de eigen ‘platenstal’ via Mi Amigo gepromoot en dat gold ook voor het eigen popblad Joepie. Sinds maart 1974 had Mi Amigo een kantoor met studio’s in Breda geopend, dat vanuit België gemakkelijker te bereiken was.

In Breda waren Norbert, Mike Moorkens, Peter van Dam en Wil van der Steen actief. Bert Bennet en Joop Verhoof waren werkzaam in een studio in Enschede terwijl Frans van der Drift en Ad Petersen (Ad Roland) in Culemborg opnamen in de studio van de laatstgenoemde Top 50 presentator. De Joepie Top 50 werd op zondag tussen 12 en 3 uitgezonden om directe concurrentie met de hitlijsten van Veronica en Noordzee te vermijden. Mi Amigo was na drie maanden duidelijk nog zoekende naar de juiste formule, maar in Vlaanderen was het station al razend populair. Vlaanderen moest nog wennen aan de nieuwe reclamemogelijkheden vanaf zee óf durfde nog niet. De Nederlandse reclamemarkt werd door Veronica en Noordzee ruimschoots bediend. Het beperkte aantal reclames in de Joepie Top 50 leert, dat Sylvain Tack voorlopig nog geld moest toeleggen op Mi Amigo.

Nu lente 2020 binnen blijven de remedie is, valt er op 28 maart tussen 12 en 3 uur dus wat te kiezen! De retro versie van Mi Amigo Joepie Top 50 aflevering 13 is dan te beluisteren via http://radiomiamigo.co.uk/als onderdeel van het Mi Amigo Revival Weekend. Radio Noordzee Top 50 aflevering 158 is dan tegelijkertijd te beluisteren via www.foutemuziekradio.nl en beide lijsten worden gepresenteerd door Ferry Eden. De programma’s zijn voor de liefhebbers terug te luisteren en/of te downloaden, bijvoorbeeld via www.mediapages.nl www.radiovisie.eu www.miamigo40.be www.offshoreradio.de en voor leden via www.radiotrefpunt.nl

Saturday 28 March 2020 Ferry Eden presents the RNI ánd Mi Amigo Top 50 of 46 years ago.

It will either be a matter of choosing, switching regularly or listening to two internet stations at the same time if you want to listen to a retro Top 50 with Ferry Eden forthcoming Saturday. This in itself brings back the golden radio times of yesteryear, when pop music was still fresh in terms of age and you could really choose something on medium wave with radio from the sea.

Spring 1974 they were still there, three miles of the coast off Scheveningen, the radio ships Norderney, Mi Amigo and MEBO II. On a sunny spring day you could easily see them with the naked eye from the Zwartepad in the dunes of Scheveningen! On 538, 259 and 220 metres of the medium wave band, these ships respectively broadcasted the radio programmes of Radio Veronica, Radio Mi Amigo plus Caroline and Radio Noordzee (RNI). It was clear, that this could not last very much longer, because five months later a Dutch law would come into force that would forbid any cooperation with those elusive radio stations outside their territorial borders.

In March 1974 the Dutch broadcasts of RNI existed for three years. The action ‘Radio Noordzee, Hou ‘m in de lucht’ (North Sea Radio, keep it on the air) had been cancelled and in the programmes you could no longer hear the involved jingles. It was clear that the action had become useless since the Dutch parliament had approved the anti-offshore radio law. Moreover, Guus Jansen jr., boss of the parent company Strengholt, saw nothing in a licenced existence as RTV Noordzee in the official Hilversum broadcasting system.

The studio programmes of Radio Noordzee were recorded in the Strengholt building ‘De Hofstede Oud Bussem’ by Ferry Maat, Tony Berk, Leo van der Goot, Marc van Amstel and Ted Bouwens. On board the radio ship MEBO II, Gerard Smit, Dick de Graaf and Erik Post took care of both the live programmes and the news broadcasts. Hans ten Hooge had left for the ANP newsdesk in mid-March 1974 and was succeeded as newsreader on board by Herman de Bruin.

The RNI programmes had a smooth and oiled character with a high ‘business as usual’ content. The Radio North Sea Super Top 50 was on Saturday afternoon between 12 and 15 the domain of Ferry Maat. He had ‘inherited’ the program two years earlier from radio nestor Joost den Draaijer who had left out of dissatisfaction. On that 30th March 1974 episode 158 of the list was again interspersed with advertisements, especially those of cigarette brands. Since a couple of months there were beautiful sonovoxjingles by Ken Justiss from Dallas heard on RNI, which regularly appeared in the hitparade.

The ship Mi Amigo, from which Radio (Atlanta) Caroline started broadcasting 10 years earlier, also housed the Flemish Radio Mi Amigo since the beginning of 1974. Sylvain Tack from Buizingen, near the language border just below Brussels, had his flourishing Suzy-waffelfactory and his music industry there with sound studios. In the summer of 1973, he had made his entrance into the world of offshore radio with his advertisements and plug-records on Radio Atlantis. That autumn he had made a deal with Caroline boss Ronan O’ Rahilly to make way for Radio Mi Amigo.

Because collaboration with an offshore radio station in Belgium was already banned at the end of 1962, Radio Mi Amigo – just like Radio Atlantis – officially operated from the Netherlands. The taped programmes were initially recorded at the Caroline House in The Hague and Andy Archer was programme director there. In Buizingen people pretended not to know anything about Mi Amigo, but studio technician Eddy Govert had secretly recorded the Mi Amigo jingles there. Many artists from their own music business were promoted on Mi Amigo and that was also the case with the own pop magazine Joepie. Since March 1974 Mi Amigo had opened an office with studios in Breda, which was easier to reach from Belgium.

In Breda Norbert, Mike Moorkens, Peter van Dam and Wil van der Steen were active. Bert Bennet and Joop Verhoof worked in a studio in Enschede while Frans van der Drift and Top 50 deejay Ad Petersen (Ad Roland) recorded in Culemborg studio of the latter one. The Joepie Top 50 was broadcasted on Sunday between 12 and 3 to avoid direct competition with the popular Veronica and North Sea charts. After three months of broadcasting, Radio Mi Amigo was clearly still looking for the right formula, but the station was already extremely popular in Flanders. Flanders either still had to get used to the new advertising possibilities from the sea or did not dare to step in. The Dutch advertising market was amply served by Veronica and Northsea. The limited number of advertisements in the Joepie Top 50 shows that Sylvain Tack himself still had to contribute own money to continue Radio Mi Amigo.

Now that staying inside home is the remedy this spring of 2020, there is an old fashioned choice on March 28th between 12 and 3 o’clock! The retro version of Mi Amigo Joepie Top 50 episode 13 can be listened to at http://radiomiamigo.co.uk/ as part of the Mi Amigo Revival Weekend. Radio Noordzee Top 50 episode 158 can be listened to at the same time via www.foutemuziekradio.nl and both hitparades are presented by Ferry Eden. The programmes can be listened back and/or downloaded, for example via www.mediapages.nl www.radiovisie.eu www.miamigo40.be www.offshoreradio.de and for members via www.radiotrefpunt.nl

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Iedere dag 24X7 een Foute Party op Foute Muziek Radio!!!
Maak je dagen aangenaam met Foute Muziek Radio, 100% Fout, 200% Goed, altijd verrassend! Vrolijke, blije, happy … ook wel “Foute” muziek. Het nummer 1 Foute Muziek Radio station van Europa.Niet ergens 1 uurtje op dag weggestopt gewoon 24 uur per dag alle dagen van het jaar online op het moment dat jij er behoefte aan hebt. Thuis, op ´t werk, in de winkel, bus, tram, trein of in de auto.

Wat is Foute Muziek?
De meningen hierover verschillen, met Foute Muziek wordt over het algemeen muziek bedoeld die om de één of andere reden niet goed gevonden zou mogen worden voor uitzending. Maar het eigenlijk wel is. De term kan voor iedereen dus een andere betekenis hebben. Wat nu precies Foute Muziek is kan niet helder gedefinieerd worden en daar sluiten wij ons graag bij aan 😊 (Bron Wikipedia). Het woord fout zegt overigens niets over de kwaliteit van het product. Het is “slechts” een aanduiding voor een bepaald genre net als disco, house, Italo of hardrock en dat vind je leuk of vreselijk. Voorheen noemde we deze muziek ook wel middle of the road, popcorn classics of bubblegum music. En zo af en toe zitten er nummers tussen die veel te goed zijn om Fout genoemd te worden …. maar die draaien we dan stiekem toch 🙂 omdat dit dan ook weer fout is …

Veel muziekstukken die als “Fout” worden bestempeld zijn Nederlands-, Frans-, Italiaans-, Duitstalige-, swingende disco- en fuifnummers. De gouden glans van radio beleef je nog eens met muziek uit de jaren 50, 60, 70, 80, 90 en 00 en uit de hitparades van vandaag de dag met een vleugje country. Met Foute Muziek Radio waan je je met regelmaat in de periode dat muziek nog in middengolf kwaliteit vanaf de Noordzee klonk, offshore radio via Radio Noordzee, Radio Veronica, Radio Caroline, Radio Mi Amigo, Laser 558 en Radio Monique 🙂 etc. Enfin heel goed mogelijk dat je heel veel hidden treasures al in tijden niet meer hebt gehoord, bij ons kom je ze vanzelf tegen als je blijft luisteren.

Bij Foute Muziek Radio hoor je, of je het nu goed vindt of fout, muziek van onder andere:

Playlist

Loading …

Advertentie


Weer

Linkies

Belgie FM

Radio via Internet

Internet-radio.com                                                                                                                                                                                                                                                                                  www.radio.net

Online Radio Luisteren
www.mhuitvaartverzorging.nl
www.areninmotion.nl
www.rtsstudio.nl
www.allradio.nl
radio.startpagina.nl
De beste Webradio sites op Start.be
radioguide.fm
www.sippie.nl
www.online-radio.nl
OnlineRadio.FM

Radiomagazine.nl
Radiozenders.FMradiosonline.be

SENANR.SW1414.17-Foute Muziek Radio

100% Fout is 200% Goed 't klokkie rond!

Boney M
ABBA
Cindy und Bert
Carly Rae Jepsen
Gerard Joling
La Bouche
Jason Donovan
Maywood
Milli Vanilli

Vengaboys
Frans Bauer
Darts
Alcazar
Modern Talking
Ricky Martin
Dolly Dots
Gibson Brothers
Pussycat

BZN
Wham
Emly Starr
Dolly Parton
Tom Jones
Goombay Danceband
Backstreet Boys
Marianne Rosenberg
Take That

Udo Jurgens
Lady Gaga
Donna Summer
LUV
Eruption
Bennie Neyman
Kylie Minoque
Tavares
Demis Roussos

Kool and the Gang
Imca Marina
Ricchie e Poveri
George Baker Selection
Rick Astley
GG Anderson
Ruth Jacott
Roland Kaiser
Dana Winner

Bee Gees
Army of lovers
Klubbb3
Rubettes
Anita Meyer
Baltimora
Al Bano e Romina Power
Justin Timberlake